Vad är en specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin?

Specialistens kunskap

Specialistområdet fysisk aktivitet och idrottsmedicin innefattar kunskap om att utreda, vägleda, behandla och rehabilitera motionärer och idrottsutövare på olika nivåer i alla åldrar. Att understödja och anpassa fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionshinder. Samt att ha kunskap om tillämpning av fysisk aktivitet och träning som en del av rehabiliteringen efter skada och sjukdom.

Specialisten har kunskap om aktivitetens betydelse för att förebygga ohälsa samt rörelsens förmåga att bidra till förbättrad hälsa vid nedsatt funktion eller sjukdom. Vidare inbegriper det kunskap om primärprevention, det vill säga om hur det genom specifik träning går att förebygga skador.

Var kan man vara verksam?

Fysioterapeuter med specialistkompetens inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin finns inom öppenvård, specialiserad slutenvård samt inom idrottsrörelsen på olika nivåer, från lokala idrottsföreningar till förbundsnivå.

Specialisten har ett ansvar att utbilda, stödja och samverka med kollegor, blivande kollegor och andra medicinska yrkeskategorier i det medicinska teamet gällande ovan nämnda kompetenser.